Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 40 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах тухай

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдний орон нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх,  төр хувийн хэвшлийн хамтын   ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээгээр хангаж, сумын эдийн засгийг өсгөх зорилгоор    аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл, сумын “Бизнес эрхлэгчид, өрхийн үйлдвэрлэгчдийн зөвлөлгөөн”-өөр баталсан “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах, дүгнэх журам” –ын холбогдох заалтууд, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/..... тоот захирамжийг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 
1.2013 оны нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ,дүгнэх  ажлыг зохион байгуулах   ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
                                              Ажлын хэсгийн ахлагч    Ц.Буманбуян        -ЗД-ын орлогч
                                              Нарийн бичгийн дарга    Б.Сарантуяа         -ЗДТГ-ын дарга
                                                            Гишүүдэд             Н.Уугантуяа        -МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
                                                                                           Г.Гэрэлтуяа        -МЭҮТ-ийн дарга
                                                                                          С.Оюунчимэг        -ИХ-ын ажилтан
                                                                                        С.Саран        -татварын улсын байцаагч

                                                                                          Б.Анхтуяа        - Төрийн сангийн төлөөлөгч    
                                                                                          Ж.Чулуунбаатар    -БОХ-ын байцаагч
                                                                                          Д.Мядагмаа        -Газрын даамал
                                                                                          Б.Элбэгманлай    -хэсгийн төлөөлөгч
                                                                                         Л.Атарбаяр        -ХЭЗ-н ажилтан
                                                                                         Б.Батсүх        -НБ-ын ажилтан
                                                                                         Ц.Хатантуул        -1-р багийн засаг дарга
                                                                                         Ш.Цэрэндорж    -2-р багийн засаг дарга
                                                                                         Д.Баатардалай    -3-р багийн засаг дарга
                                                                                        Ц.Шаравжамц    -4-р багийн засаг дарга
                                                                                        Ц.Долгорсүрэн    -5-р багийн засаг дарга
    2. 2014 оны нийгмийн хариуцлагын гэрээний төслийг бэлтгэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд хүргүүлэн, саналыг нь авч “Нийгмийн хариуцлагатай бизнес эрхлэгчдийн өдөр”- ийг 1-р сард багтаан зохион байгуулж, гэрээг байгуулан хэрэгжүүлж эхлэхийг ажлын хэсгийн ахлагч  /Ц.Буманбуян/, гишүүдэд үүрэг болгосугай.
    3. Гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж улирал бүр Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж, хагас, бүтэн жилээр дүгнэж ,   холбогдох газруудад мэдээлэн,  гэрээний үүргээ сайн биелүүлсэн ААНБ, иргэдийг шагнаж урамшуулах, хангалтгүй биелүүлсэнд нь хариуцлага тооцох арга хэмжээ авч  ажиллахыг ажлын хэсэг /Ц.Буманбуян/-нд даалгасугай.
    ЗАСАГ ДАРГА                Б.БУЯНДАЛАЙ

sant