Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 48 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах тухай

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдний орон нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх,  төр хувийн хэвшлийн хамтын   ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээгээр хангаж, сумын эдийн засгийг өсгөх зорилгоор    аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл, сумын “Бизнес эрхлэгчид, өрхийн үйлдвэрлэгчдийн зөвлөлгөөн”-өөр баталсан “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах, дүгнэх журам” –ын холбогдох заалтууд, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/..... тоот захирамжийг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Дэлгэрэнгүй...

sant