Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 14 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Газар өмчлүүлэх тухай

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

 

1. 2005 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр өвчилж авсан газар нь кадастрын зураглал хийгдээгүй байхад “Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт”-аар одоо эзэмшиж байгаа газраа   өмчлөн авах хүсэлт гаргаж уг газрыг өмчлөн авсан боловч газрын хэмжээ өөрчлөгдсөн учраас   4-р багийн иргэн нф62070218 регистрийн дугаартай Боржигон овогт Цэрэндоржийн Цэнд-д   Улаанхудагийн 5 дугаар баг, 1-р хороолол, 12-р гудамжны 108 тоот, 18461243465341 нэгж талбарын дугаартай, 770 м2  буюу 492800 төгрөгийн үнэ бүхий газрыг нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн өмчлүүлсүгэй.

2.Газар өмчлөгч нь өмчийн газраа Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 27.28 дугаар зүйлийн заалтуудын дагуу захиран зарцуулахыг газар өмчлөгч Ц.Цэнд-д зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Газрын даамал Д.Мядагмаа, ХЭЗүйн ажилтан Л.Атарбаяр нарт үүрэг болгосугай.

4. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2004 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 47 тоот захирамжийн хавсралт 24-рт бичигдсэн өмчлөгчийг хүчингүйд тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА                             Б.БУЯНДАЛАЙ

sant