Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 10 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Э          Эрдэнэсант сум                                                                                                                2015.11.02 

 

Тендерийн нэр

Хугацаа

Төсөвт өртөг / сая.төг/

Тухайн онд санхүүжүүлэх нь / сая.төг/

Тендер зарлах огноо

Хүлээн авах эцсийн хугацаа

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ байгуулах огноо

Гэрээ дуусгавар болгох огноо

Эхлэх

Дуусах

2015/Б/01

Авто ачигч худалдан авах

2015.01.01

2015. 04.01

43.0

43,0

2015.01.26

2015.02.02

2015.02.02

2015.02.10

2015.03.10

2015/А/01

Сумын төвийн гадна халаалтын шугамын шинэчлэлийн ажил

2015.06.15

2015. 07.15

40.0

40.0

2015.05.26

2015.06.08

2015.06.08

2015.06.16

2015.07.16

2015/А/02

“Сэрхтийн үзүүр”ийн худгийн засвар шинэчлэл

2015.08.01

2015. 09.15

3.8

3.8

2015.07.17

2015.07.29

2015.08.03

2015.08.11

2015.09.11

2015/А/03

Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах

2015.07.01

2015. 09.15

16.0

16.0

2015.07.17

2015.08.31

2015.08.31

2015.09.07

2015.09.15

2015/Б/02

ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэг, ЭМТ-д хүнс нийлүүлэх

2015.10.01

2015.12.31

40.5

40.5

2015.09.08

2015.09.21

2015.09.21

2015.09.21

2015.12.31

2015/Б/03

“Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2015.10.01

2015.12.31

14.3

14.3

2015.09.08

2015.09.21

2015.09.21

2015.09.21

2015.12.31

Тендерийн нэр

Шалгарсан оролцогчийн талаархи товч мэдээлэл

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл

Шалгараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээлэл

Шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэл

 
 

2015/Б/01

Авто ачигч худалдан авах

“Монтрак групп” ХХК

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.1, 28.3

“Эрхт прогресс” ХХК

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2015/А/01

Сумын төвийн гадна халаалтын шугамын шинэчлэлийн ажил

“Ану сервис” ХХК

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.1, 28.3

“ Бадрангуй орших” ХХК

-

 

2015/А/02

“Сэрхтийн үзүүр”ийн худгийн засвар шинэчлэл

Б.Баатардалай ахлагчтай “ Баян-Уул” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712,28.1,28.3

-

-

 

2015/А/03

Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах

“Эрдэнэдрийлэнг” ХХК

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн

-

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2015/Б/02

ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэг, ЭМТ-д хүнс нийлүүлэх

“Ундрах сүндэр” ХХК

712,28.1,28.3

“Их уудам” ХХК

-

 

2015/Б/03

“Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Иргэн Ц.Анхбаяр

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.1, 28.3

-

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3

 

                                                       

МЭДЭЭЛСЭН: СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                 Ц.БУМАНБУЯН

sant