Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 15 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ЭРДЭНЭСАНТ СУМАНД 2015 ОНД ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУДААС

2015  оны ОНХС-ийн 40,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр соёл спортын төвийн барилгын гадна фасад, дулааны узелийн ажлыг “Төв Цогт  Өлзийт ” ХХК  нэмэлт гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн.
Ажил гэрээний дагуу бүрэн хийгдэж, 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон, 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоход бэлэн болсон.

888000

2015  оны ОНХС-ийн 42,5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр авто ачигч / ковш/ худалдан авч, сумын төвийн гуу жалга замыг тэгшлэх, хогийн цэгийн хогийг эмхэлж цэгцлэх, зам гаргах зориулалтаар ашиглаж байна.
“Монтрак групп” ХХК  тендерт шалгарч, санхүүжилт бүрэн олгогдсон.

 

0000888

2015  оны ОНХС-ийн 6,9 сая төгрөгийн санхүүжилт, аймгийн төсвийн 9,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, иргэдийн оролцооны 1,6 сая төгрөгийн дэмжлэг, нийт 17,5 сая төгрөгийн өртөг бүхий  инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг Угалзат багт  ашиглалтанд орсон.
2015 оны 9-р сарын 15-нд хүлээн авч, холбогдох хүсэлт, баримт бичгийг аймгийн ХБХ-т хүргүүлсэн. Санхүүжилт нь олгогдоогүй байна.

8887700

sant