Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 14 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

СУМЫН ДАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

  Нийт 34 албан хаагч ажилладагаас 16 эрэгтэй, 18 эмэгтэй 47.2% нь эмэгтэйчүүд ажилладаг.

36 албанхаагчаас :

 Улс төрийн: 8 алба хаагчаас 5 эрэгтэй, 3 эмэгтэй37. 5% нь эмэгтэйчүүд ажилладаг.

Төрийн захиргааны: 12 алба хаагчаас 4 эрэгтэй, 8 эмэгтэй 66.6% нь эмэгтэйчүүд.

 Төрийн үйлчилгээний : 16 албан хаагчаас 10 эрэгтэй, 6 эмэгтэй 37.5% нь эмэгтэйчүүд ажилладаг.

21-25 хүртэлх насны 5-н албан хаагч ажилладагаастөрийн захиргааны албанд 4, төрийн үйлчилгээний албанд 1. 

 

         26-30    хүртэлх насны 7-н албан хаагч   ажилладгаас улстөрийн албанд 1, төрийн захиргааны албанд 3, төрийнүйлчилгээнийалбанд 3.       

 31-35.   хүртэлх насны 2 албан хаагч ажилладгаас улс төрийн албанд 1, төрийн үйлчилгээний албанд 1,

          36-40    хүртэлх насны 3 –н албан хаагч ажилладгаас улстөрийн албанд 2, төрийн үйлчилгээний албанд 1.      

 41-45 хүртэлх насны 7 албан хаагч   ажилладгаас улстөрийн албанд 1, төрийн захиргааны албанд 1, төрийнүйлчилгээний албанд 5.

46-50 хүртэлх насны 7 албан хаагч   ажилладгаас үүнээс улстөрийн албанд 2, төрийн захиргааны албанд 2, төрийнүйлчилгээний албанд 3.

        51-55 хүртэлх насны 4    албан хаагч   ажилладгаас төрийн   захиргааны албанд 2, төрийн үйлчилгээний албанд 2.

56-60 хүртэлх насны 1албан хаагч   ажилладгаас улстөрийн албанд 1.

        

Мэргэжлийн зэрэг:

Бакалавр-18 хүнээс улс төрийн албанд 4, төрийн захиргааны албанд 11, төрийн үйлчилгээний албанд 3. 

 Тусгайдунд - 6 хүнээс   улстөрийн албанд 2, төрийн захиргааны албанд 1, төрийн үйлчилгээний албанд 3.

 Бүрэн дунд-7хүнээс улстөрийн албанд 2,төрийнүйлчилгээний албанд 5.

Бүрэн бус дунд- 5 хүнээс төрийн үйлчилгээний албанд 5. 

 3-6 сарын сургалт- 1 хүн   улстөрийн албанд 1.

 Мэргэжил:

Эдийн засагч- 4 хүнээс улстөрийн албанд 2, төрийн захиргааны албанд 1, төрийнүйлчилгээний албанд 1.

 Инженер- 1 хүнээс   төрийн үйлчилгээний албанд 1.

 Багш- 4 хүнээс төрийн захиргааны албанд 3, төрийн үйлчилгээний албанд 1.

 Бусад- 22 хүнээс улстөрийн албанд 5, төрийн захиргааны албанд 4, төрийн үйлчилгээний албанд 13.

Ажилласан жил: 

1-5 жил хүртэл – 13 албанхаагчаас улстөрийн албанд 1, төрийн захиргааны албанд 5, төрийнүйлчилгээний албанд 4. 

 6-10 жил хүртэл- 1 албанхаагчаас төрийн захиргааны албанд 1.

 11-15жил хүртэл- 1 албанхаагчаас төрийнүйлчилгээний албанд 1.

 16-20жил хүртэл – 5 албанхаагчаас улстөрийн албанд 4, төрийнүйлчилгээний албанд 1.

21-25 жил хүртэл – 4 албанхаагчаас төрийнүйлчилгээний албанд 4.

26 түүнээс дээш жил ажилласан - 11 албан хаагчаас улс төрийн албанд 3, төрийн захиргааны албанд 4, төрийн үйлчилгээний албанд 4. 

        

ЗДТГазар нь сумын соёлын төвийн 2-р давхарт 1992 оноос эхлэн байрлаж үйл ажиллагаагаа явуулдаг өөрийн албан ёсны ажлын байргүй. 


sant