Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 52 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

9-Р САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хүүхэд нэг бүрийн зорилго- анги бүлгийн зорилго-багшийн зорилго-сургуулийн зорилгоо тодорхойллоо.7а ангийн  20 сурагчтай.   Түүхийн  хичээлээр 2015- 2016 оны  хичээлийн жилийн       зорилго зорилтоо  тодорхойлов.

iiii00


1.    Хичээлийн  цагийг  үр  бүтээлтэй  өнгөрөөх
2.    Ярих бичих чадварыг   хөгжүүлэх
3.    Явцын үнэлгээг  дүгнүүлэх
4.    Шалгалтад чанартай  бэлдэх*Багш нарын зөвлөгөөний хурлаар сургуулийн зорилго, зорилтоо баталлаа. Суурь боловсролын хүрээнд БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН 2015 оны 03 тоот албан даалгаврыг ЗАН-ээрээ багшид үүрэг болгосон 6 чиглэлийг хэлэлцэн ярилцаж *ХҮҮХЭД НЭГ БҮРТЭЙГЭЭ ӨӨРИЙМСӨГӨӨР ЯРЬЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ОЮУНЛАГ БАГШ* уриаг гаргалаа.

sant