Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 16 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

халдваргүйтэл болон ахуйн ба хээрийн шавьж мэрэгч устгалын үйлчилгээ

Нийгмийн  эрүүл  мэндийн  тусламж  үйлчилгээний гол  хэсэг  болох  эрүүл  мэндийг  дэмжих ,  хамгаалах ,  халдварт ба  халдварт бус  өвчнөөс  сэргийлэх   хүрээлэн буй орчноос

  хүний  эрүүл  мэндэд  үзүүлэх  сөрөг  нөлөөллөөс  сэргийлэх  бууруулахад  чиглэсэн  ариутгал  , халдваргүйтэл болон  ахуйн  ба хээрийн  шавьж  мэрэгч  устгалын  үйлчилгээг  иргэд,  олон  нийт ,  ААН  байгууллагад чанар  хүртээмжтэй  үзүүлэхээр   2017.10.06-07 –ны  хооронд   “  Цагаан баавгайн  энэрэлт  “  ХХК  -тай  хамтран  28  аж  ахуйн  нэгжүүд ,  цайны  газар ,  хүнсний  дэлгүүр , 3  албан  байгууллага  тус  тус  ариутгал  халдваргүйтгэл  хийсэн.

sant