Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 24 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Хүн амын дундах хепатитын вирусын халдварыг эрт илрүүлж

656566565Хүн  амын  дундах  хепатитын  вирусын  халдварыг  эрт  илрүүлж ,  нарийвчилсан үзлэг ,  шинжилгээ ,  эмчилгээнд  хамруулан , хяналтад  авч 

,  дархлаажуулах  ажлыг  зохион  байгуулах  замаар  элэгний  хатуурал  ,  хорт  хаврын  нас  баралтыг  бууруулах  зорилгоор  “  ЭЛЭГНИЙ  ТӨВ “ – ийн  эмч  сувилагч  нартаа  хамтран  Элэгний  В ,С  вирусийн   шинжилгээнд  75  иргэдийг  хамруулж  зөвөлгөө өгөв.  Үүнээс   вирус  илрээгүй  33  иргэн , В вирусийн  идэвхижил  үзүүлэх  шинжилгээнд  7  иргэн ,  С вирусийн  идэвхижил  үзүүлэх шинжилгээнд  35  иргэнийг  тус  бүр  хамруулж  ажиллаа.

sant