Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 35 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Дэлхийн Эрүүл мэндийн Тархины харвалттай тэмцэх өдрийг

Дэлхийн  Эрүүл  мэндийн  Тархины  харвалттай  тэмцэх  өдрийг  14   хоногийн  аян  зохион   байгуулах  ажлын  удирдамжийг  боловсруулан  батлуулж    артерийн  даралт  ихдэлттэй   31  иргэнд  зөвөлгөө  өгч

  мөн 8  иргэний  гэрээр  эргэлт  хийж  ,  сургалтыг  1  удаа   120  иргэдийг  хамруулж  гарын  авлага – 159 ширхгийг  тараав.

sant