Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 50 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

АЛСЫН ХАРАА: ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Алсын хараа

—  Хүн амд анагаахухааны ололт, техник технологийг ашиглан үйлчлүүлэгчдэд тусламж үйлчилгээ гчанарын өндөр түвшинд үзүүлж өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны болон эмнэлгийн тусламжийг үзүүлэх системийг иж бүрэн болгож, эмнэлэг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ бүхий эмнэлэг болоход чиглэгдэнэ.

 

Эрхэм зорилго

—  Хүн амд урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, эрүүлмэндийн òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã нотолгоонд тулгуурласан , үйлчлүүлэгчдэд тэгш чанартай , хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх, эмнэлэг үйлчилгээний оновчтой эдийн засгийн тогтолцоотой, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн хамт олон болоход оршино.

Ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè çîðèëò, çîðèëãî

ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÍÝÃ: ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ.

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 1.1: Ñóìûí õ¿í àì, ò¿¿íèé äîòîð ýõ, õ¿¿õýä áîëîí çîðèëãîò á¿ëãèéí èðãýäèéí õýðýãöýýíä òóëãóóðëàñàí îðîëöîîã äýìæñýí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýí, ÝÌ-èéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, õàìðàëòûã íýìýãä¿¿ëýæ, ºâ÷ëºë ýíäýãäëèéã áóóðóóëàõ.

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 1.2: Òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé íýí øààðäëàãàòàé áàãàæ òîíîã òºõººðºìæ, ýì áèîáýëäìýëèéí õàíãàëòûã ñàéæðóóëàí, àéë ºðõèéí ÝÌ-èéí áàéãóóëëàãààñ õ¿ðãýõ àíõàí øàòíû áîëîí åðºíõèé ìýðãýæëèéí ÷àíàðòàé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã áýõæ¿¿ëýõ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 1.3: Ñóìûí àðä èðãýäèéã ÀÍÝ-èéí òºðºëæñºí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷ íàðûí ¿çëýãò õàìðóóëæ, ýýëòýé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÕΨÐ: ÝÌ Ç¯ÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 2.1: Ýìèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñëèéí õàíãàëò, õ¿í àìûã çààëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì áèîáýëäìýëýýð æèãä õ¿ðòýýìæòýé, òàñðàëòã¿é õàíãàõ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 2.2: Ýì áèîáýëäìýëèéí çîõèñòîé õýðýãëýý

ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÃÓÐÀÂ: ÒÓÑËÀÌÆ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ×ÀÍÀÐ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 3.1: ÝÌ-èéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ñàëáàðûí õýìæýýíä òàñðàëòã¿é ñàéæðóóëàõ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 3.2: ÝÌ-èéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, óäèðäàìæóóäûí ¿éë àæèëëàãààíääàà õýðýãæ¿¿ëýõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýýð õàíãàõ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÄªÐªÂ: Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖÈÉÍ ÕªÃÆÈË

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 4.1: Õ¿íèé íººöèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ, õ¿íèé íººöèéí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíã¿é áîëãîõ

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 4.2: Ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí áýëòãýõ, õºãæ¿¿ëýõ íü ñàëáàðûí õ¿íèé íººöèéí áîäëîãî òºëºâëºëò

—  Ñòðàòåãèéí çîðèëãî 4.3: ÝÌÑàëáàðò àæèëëàãñäûí óðàìøóóëàëûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíã¿é áîëãîæ, íèéãìèéí ºõòàëãààã ñàéæðóóëàõ


sant