Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 30 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Шударга ёс, ил тод байдлыг хангах, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйтэй хамт олон болох ажлын төлөвлөгөө

 

 

 Хийгдэх ажлууд

 Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм уншиж судлах

1-р улирал

 Бүх ажилчид

2

 Байгууллагын  ёс зүйн дүрэм боловсруулж мөрдөж ажиллах

1-р улирал

Эрхлэгч
Бүх ажилчид

3

 Ажлын байрны дасгал хийж хэвших

Өдөр бүр

 Бүх ажилчид

4

 Авилгаас ангид байх талаар сургалтанд хамрагдаж мэдээлэл хийх

Улирал бүр

 Бүх ажилчид

5

 Хамт олныг ёс зүйтэй ажиллаж буй талаар иргэдээс санал асуулга авах

Улирал бүр

 ОНСМузейн ажилтан Г.Шинэтуяа

6

 Гарсан тушаал албан бичиг баримтуудыг хамт олонд танилцуулах

Тогтмол

Эрхлэгч А.ХандсүрэнОНСМузейн ажилтан Г.Шинэтуяа

7

Байгууллагын мэдээллийг цахим хуудсаар мэдээллэх

Сар бүр

Эрхлэгч А.ХандсүрэнОНСМузейн ажилтан Г.Шинэтуяа

8

Байгууллагын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

1-р улирал

Бүх ажилчид

9

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас бүтэн жилээр тооцож ажиллах

Хагас бүтэн жилээр

Г.ШинэтуяаА.СаранМ.Бямбатовуу

10

Ёс зүйн зөрчил гаргасан ажилтанд хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах

Жилийн турш

Эрхлэгч А.Хандсүрэн
 

11

 “Харилцааны соёл” сэдвээр ажлын байрны сургалт явуулах

1-р улирал

Эрхлэгч А.Хандсүрэн

          Төлөвлөсөн: Соёлын төвийн эрхлэгч                             А.Хандсүр

sant