Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 41 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Улсынбүртгэлийнхэлтсийнмэдээгээр 2017 оныэхний 9 сардтөрсөнхүүхэд71,насбарсанхүн14, бусадаймаг, хотруушилжинявсан25,бусадаймагхотоосшилжинирсэн44хүнбүртгэгдлээ. Төрсөнхүүхдийн 100 хувь, насбарсанхүний100хувьньхүнам, өрхийнмэдээллийнсан(ХАӨМС)-доруулжээ.2014-2017 оны 9 сарын байдлаар төрсөн хүүхдийг графикаа рүзүүлэв.

Хүнамынердийнхөдөлгөөнэхний 9 сард, он, сараар

Улсынтөсөвттөвлөрүүлсэнорлогынгүйцэтгэл /мян/

Улсынбүртгэлийнулсынтөсөвт 2017 оны эхний

Дэлгэрэнгүй...

СУМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ

Сумын хүн ам 2013 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар 4383 болж оны эхнээс шинээр төрсөн хүүхэд 132,

шилжиж ирсэн хүн 63, шилжиж явсан хүн 202, нас баралт 30 болоод байн 

   

Дэлгэрэнгүй...

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

ХҮН АМ

Сумын хүн ам 2013 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар 4383 болж оны эхнээс шинээр төрсөн хүүхэд 132, шилжиж ирсэн хүн 63, шилжиж явсан хүн 202, нас баралт 30 болоод байна.

Оны эхний суурин хүн ам 4420 байсан нь одоогийнхтай харьцуулахад 0.9 хувиар буурсан байна.

 

ЭРҮҮЛ МЭНД

Сумын хүн эмнэлэгт давхардсан тоогоор 7217 хүн үйлчлүүлсний 3813 нь урьдчилан сэргийлэх болон 1012 амбулоторын үзлэгт хамрагдаж, 465 нь хэвтэж эмчлүүлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

sant