Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 56 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Улсынбүртгэлийнхэлтсийнмэдээгээр 2017 оныэхний 9 сардтөрсөнхүүхэд71,насбарсанхүн14, бусадаймаг, хотруушилжинявсан25,бусадаймагхотоосшилжинирсэн44хүнбүртгэгдлээ. Төрсөнхүүхдийн 100 хувь, насбарсанхүний100хувьньхүнам, өрхийнмэдээллийнсан(ХАӨМС)-доруулжээ.2014-2017 оны 9 сарын байдлаар төрсөн хүүхдийг графикаа рүзүүлэв.

Хүнамынердийнхөдөлгөөнэхний 9 сард, он, сараар

Улсынтөсөвттөвлөрүүлсэнорлогынгүйцэтгэл /мян/

Улсынбүртгэлийнулсынтөсөвт 2017 оны эхний

  9 сард 3223,0 мян төвлөрүүлсэннь 2016 оны мөн үеэс 30,6хувьбуюу1419,5мян -өөр буурлаа. Орон нутгийн төсөвт 2017 оны эхний 9 сард 962,6 мянтөвлөрүүлсэн нь 2016 оны мөн үеэс7,3 хувь буюу76,3 мян -өөр буурлаа. Мөн үетэй харьцуулж графикаар харуулав.

 

Òºâ àéìãèéí Ýðäýíýñàíò ñóìûí Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàëáàðûí ìýäýý /2017.09.30/

   
   

îðëîãî /ìÿí.òºã/

   

¹

¯ç¿¿ëýëò

Ä¿í

   

1

Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë

306,882.56

   

2

Ñàéí äóðûí äààòãàëûí øèìòãýë

44,728.75

   

3

Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí õóðààìæ

18,980.21

   

Ä¿í

370,591.52

   
         
         
   

çàðëàãà /ìÿí.òºã/

   

¹

¯ç¿¿ëýëò

Ä¿í

   

1

ªíäºð íàñíû òýòýãâýðò

1,205,377.81

   

2

Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýðò

204,235.18

   

3

Òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýðò

42,068.39

   

4

Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà ò¿ð àëäñàíû òýòãýìæèä

3,333.45

   

5

Æèðýìñýí àìàðæñàíû òýòãýìæèíä

24,941.35

   

6

Îðøóóëãûí òýòãýìæèä

10,000.00

   

7

Àæèëã¿éäëûí òýòãýìæèä

14,140.15

   
 

Ä¿í

1,504,096.33

   
         
         

Íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý

   

¹

¯ç¿¿ëýëò

Õ¿íèé òîî

 
 

1

Òýòãýâýð àâàã÷èä

589

 

2

¯¿íýýñ: ªíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷

495

 

3

¯¿íýýñ: Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýð àâàã÷

101

 

4

¿¿íýýñ: Òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷

20

 

5

Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëºã÷èä

359

 

6

¯¿íýýñ: Ñàéí äóðûí äààòãàëä

217

 

7

Òýòãýâýð òîãòîîëãîõîîð ºðãºäºë ºãñºí õ¿í

30

 

8

¯¿íýýñ: Òîãòîîãäñîí

30

 

9

Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëä õàìðàãäñàí õ¿í

ªºðºº õàðèóöàõ

442

 

Òºð õàðèóöàõ

2431

 

Ä¿í

2873

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

Нийгмийндаатгалынбайгууллагынмэдээгээр 2017 оныэхний 9 сардНДШ-ийнорлого370,6 мянболжтөлөвлөгөө 122,4хувь , СайндурынНДШ-ийнорлого 44,7мянболжтөлөвлөгөөг100хувьбиелүүллээ. Тэтгэвэр, тэтгэмжинд1504,1 саязарцуулж, олголт 100.0 хувьболлоо.

Хөдөлмөрэрхлэлт, нийгмийн халамж үйлчилгээ

2017 рны 11- рсарын 01-ныбайдлаар                                                                        Улаанхудаг

Нэртөрөл

Хамрагдсанхүнийтоо

Олгосонмөнгөндүн /мян.төг/

Нийгмийнхаламж

1

Халамжийнтэтгэвэр

86

108,834,790

2

Нөхцөлтмөнгөнтэтгэмж

58

30,985,440

3

Онцгойтохиолдолынмөнгөнтэтгэмж

60

26,542,580

4

Хөгжлийнбэрхшээлтэйиргэнийхөнгөлөлт, тусламж

31

8,128,000

5

Ахмаднастаныхөнгөлөлт, тусламж

182

12,765,675

6

Алдар, цолтойахмадынхөнгөлөлттусламж

4

7,216,600

7

Жирэмсэннярайнмөнгөнтэтгэмж

191

42,183,870

Нийтдүн

612

236,656,955

Хөдөлмөрэрхлэлт

1

Бүртгэлтэйажилгүйиргэд

215

 

2

Шинэажлынбайр

40

 

3

Зуучлал

37

 

4

ХЭДС-ийнтөсөл, хөтөлбөртхамрагдсаниргэд

18

51,400,000

Нийтдүн

310

51,400,000

Түражлынбайр

7

Ямаасамнах

99

30,390,000

8

Төлбойжуулалт

74

7,550,000

9

Цэвэрлэгээ

7

140,000

10

Туслахмалчин

56

16,800,000

11

Газартариалантуслах

57

13,680,000

12

Малэмнэлэгийнтуслах

13

2,850,000

13

Хоньноослох

75

4,555,000

14

Ноосарьсширнийурамшуулал

631

183,812,380

15

Ургацхураалт

121

29,000,000

16

Хадланбэлтгэх

46

4,600,000

Нийтдүн                                                                 1179

293,377,380

Судалгаагаргасан: ХХАХМэргэжилтэн                              П.Байгальхүү

ЭРҮҮЛ МЭНД

2017 оныэхний 9 сард300өвчтөнэмнэлэгтхэвтэнэмчлэгдэнгарсанбайна.Эрүүлмэндийнбайгууллагынмэдээгээр 2017 оныэхний 9 сард23хүүхэдмэндэлсэннь 2016 онымөнүеэс1 хүүхдээрбуурлаа

Төрсөн эх, амьд төрсөн хүүхдийн тоо

Үзүүлэлт

Төрөлт

Эрдэнэсант

Төрсөн эхийн тоо

Амьд төрсөн хүүхэд

Хүйс

Байршил

Эрэгтэй

эмэгтэй

хот

хөдөө

 

23

23

8

15

1

22

Нас барсан хүүхдийн тоо

 

2016 оны бүтэн 9 сар

2017 оны бүтэн 9 сар

 

0-16

насны бүгд

үүнээс

0-16

насны бүгд

1-4 насны

үүнээс

1 хүртэл

1-4 насны

1 хүртэл

1-4 насны

Эрдэнэсант

1

1

 

2

1

1

Нас барсан хүний тоо

Эрдэнэсант

2016 оны бүтэн 9 сар

2016 оны бүтэн 9 сар

Оныэхнээс 1000 хүндногдохнасбаралт

 

Нас барсан бүгд

Үүнээс эмнэлэгт

Нас барсан бүгд

Үүнээс эмнэлэгт

2015

2016

2017

 

21

2

14

1

4,1

4,8

3,2

10000 хүн тутмаас халдварт өвчнөөр өвчлөгчид

Эрдэнэсант

2015

2016

2017

вируст

2015

2016

2017

 

14

52

23

2

   

АЖИЛГҮЙЧҮҮД

Ажилгүйчүүдийн тоо

Эрдэнэсант

Ажилгүйчүүд

Дунд эзлэх хувь

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

33

60

11

2,9%

9,8%

4,0%

10000ХҮНАМДНОГДОХАЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙГҮЗҮҮЛБЭЛ

 

ЭЗ-ийнидэвхтэйхүнамдэзлэххувь

Ажилдорсонхүн

Оныэхнийхөдөлмөрийннасны 10000 хүндногдохажилгүйчүүд

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2017 оныэхнээс

Тайлантсард

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

Эрдэнсант

1.6%

3,5%

0,7%

37

7

92

224

40

Хөдөлмөрэрхлэлт, нийгмийн халамж үйлчилгээ

2017 рны 11- рсарын 01-ныбайдлаар                                                                        Улаанхудаг

Нэртөрөл

Хамрагдсанхүнийтоо

Олгосонмөнгөндүн /мян.төг/

Нийгмийнхаламж

1

Халамжийнтэтгэвэр

86

108,834,790

2

Нөхцөлтмөнгөнтэтгэмж

58

30,985,440

3

Онцгойтохиолдолынмөнгөнтэтгэмж

60

26,542,580

4

Хөгжлийнбэрхшээлтэйиргэнийхөнгөлөлт, тусламж

31

8,128,000

5

Ахмаднастаныхөнгөлөлт, тусламж

182

12,765,675

6

Алдар, цолтойахмадынхөнгөлөлттусламж

4

7,216,600

7

Жирэмсэннярайнмөнгөнтэтгэмж

191

42,183,870

Нийтдүн

612

236,656,955

Хөдөлмөрэрхлэлт

1

Бүртгэлтэйажилгүйиргэд

215

 

2

Шинэажлынбайр

40

 

3

Зуучлал

37

 

4

ХЭДС-ийнтөсөл, хөтөлбөртхамрагдсаниргэд

18

51,400,000

Нийтдүн

310

51,400,000

Түражлынбайр

7

Ямаасамнах

99

30,390,000

8

Төлбойжуулалт

74

7,550,000

9

Цэвэрлэгээ

7

140,000

10

Туслахмалчин

56

16,800,000

11

Газартариалантуслах

57

13,680,000

12

Малэмнэлэгийнтуслах

13

2,850,000

13

Хоньноослох

75

4,555,000

14

Ноосарьсширнийурамшуулал

631

183,812,380

15

Ургацхураалт

121

29,000,000

16

Хадланбэлтгэх

46

4,600,000

Нийтдүн                                                                 1179

293,377,380

Судалгаагаргасан: ХХАХМэргэжилтэн                                          П.Байгальхүү

ГЭМТ ХЭРЭГ

Эхний 9 сар

Гэмт хэрэг бүгд

үүнээс

 

10000 хүнд ногдох хэрэг

эрдэнэсант

9 сар

Хүний амь

хулгай

Танхай дээрэм

Замын осол

ИЭМЭЧ хэрэг

бусад

Илрээгүй хэрэг

 

бүгд

Үүнээс малын

 

27

   

7

5

1

1

6

12

1

88

ТӨСӨВ, МӨНГӨ

Төсвийнорлого 2017 оныэхний 9 сардороннутагбаулс,аймагттөвлөрүүлснээрорлого162401,9мянган, зарлага1,6 тэрбумболж, аймаг, ороннутгийнтөсвийнорлогоортооцоходорлогынтөлөвлөгөө308%хувьбиелэгдэж.

Ороннутгийнтөсвийнорлого, зарлага

 

орлого

зарлага

Нийт дүнд эзлэх   хувь

Орлогыг зарлагад

Жилийн эхнээс

Жилийн эхнээс

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

ТБ хувь

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

ТБ хувь

орлого

зарлагад

 

162501,9

178474,4

109,8%

1771109,5

1601815,5

90,4%

1,5%

3,1%

11,1%

Татварынтєрєл

Эрдэнэсант

Тєлєвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

сум

Нийтдїн

20966.4

44576.5

211.6

ҮйлажиллагааныОАТ

2490.0

21872.9

878.4

Суутган-2

6300.0

6606.1

104.9

ҮХЭХборлуулсаныалбантатвар

0.0

620.0

100.0

Галтзэвсгийналбантатвар

930.0

420.0

45.2

Тэмдэгт

2950.0

2547.8

86.4

ТТАМашигласнытөлбөр

0.0

30.0

100.0

Хогхаягдлынхураамж

4590.0

3654.3

79.6

ТГӨО

290.0

311.0

107.2

Хүүторгууль

3416.4

8341.9

244.2

Нэрзаажангил-гїй

0.0

172.5

100.0

Аймгийнтєвлєрсєн

Нийтдїн

141435.5

133897.9

94.7

Цалингийнашиг /Суутган-1/

104474.1

98177.4

94.0

ҮХЭХ-ийналбантатвар

2413.6

4254.0

176.3

АТБӨЯХ-ийналбантатвар

12000.0

16024.0

133.5

Ãàçðûí òºëáºð

19625.5

15442.5

78.7

5-нтєрлийннийтдїн

138513.2

133897.9

96.7

Нэрзаажангил-гїй

2922.3

0.0

0.0

6-нтөрлийннийтдүн

2922.3

0.0

0.0

Улсынтєвлєрсєнтєсєв

Нийтдїн

35568.0

47562.0

133.7

ААНОАТ

19578.0

31188.3

159.3

ͪÀÒ

14680.0

14851.4

101.2

Агаарынбохирдлынтөлбөр /АТБӨЯХ/

1310.0

1522.3

116.2

3-ншатныНийтдїн

198069.9

226036.4

114.1

sant