Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 32 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

Эрдэнэсант сум                                                                                                      2017.04.071.    2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сан болон улс, орон нутгийн төсвөөр  худалдан авах бараа, ажил,  үйлчилгээний  ерөнхий төлөвлөгөөг 2016 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн  сумын ИТХ-ын  3-р хуралдааны 1-р тогтоолыг үндэслэн,  Монгол Улсын Сангийн Сайдын 2012 оны 264 дүгээр тогтоолд зааснаар боловсруулж,  сумын Засаг даргаар батлуулан, холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэн, Сумын вэбсайтад байршуулж, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим мэдээлэл, шилэн дансанд

Дэлгэрэнгүй...

“АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ ИРГЭН ” ЗОРИЛТ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2017.03.24                                                                                                                  Эрдэнэсант

Дэлгэрэнгүй...

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2015 ОНЫ ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ

2015.01.08                                                                                                                   Улаанхудаг

2015 оны 01-р сарын 01-нд Сум хөгжүүлэх сан   78.450.062 төгрөгний үлдэгдэлтэй байсан.  

Хоёр удаагийн худалдаанаар нийт 27 төсөлд 445.500.000 төгрөгний санхүүжилт хүссэнээс 15 төсөлд 134.000.000 сая төгрөгний санхүүжилтыг олгосон.

1.04-р сарын 16 өдрийн хуралдаанаар 17 төсөл хэлэлцснээс 10 төсөлд 90 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгосон.

2.11-р сарын 13 өдрийн хуралдаанаар 10 төсөл хэлэлцснээс 5 төсөлд 44 сая төгрөгний санхүүжилтыг олгоод байна.

3.12-р сарын 28 өдрийн хуралдаанаар 2 иргэний өргөдлийг авч хэлэлцэж 6 сая төгрөгний санхүүжилтийг олголоо.

2015 оны 01 сарын 01-ээс 2015 оны 12-р сарын 31 хүртэл 75.301.556 төгрөгний зээл, зээлийн хүүгийн орлого төвлөрсөн.

2009-2015 оны хооронд 98 иргэн аж ахуй нэгжид 508,570,000 төгрөгний санхүүжилтыг олгоод байна.

Дэлгэрэнгүй...

“АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ ИРГЭН ” ЗОРИЛТ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2017.03.24                                                                                                                  Эрдэнэсант

Дэлгэрэнгүй...

sant