Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 57 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

дунд сургуулийн “Мэдээллийн ил тод байдлын” 4-р улирлын тайлан ”

 дунд сургуулийн “Мэдээллийн ил тод байдлын” 4-р улирлын тайлан ”

                                                                                                                                                              

Зорилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Биелэлт

Зорилт 1.

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

1.Хог хаягдал хийх зориулалтын цэгийн стандарт хангасан байдалд хяналт тавих

Суралцагчдын таатай орчинг бүрдүүлэх, тэдний цэвэр орчинд сурч боловсрох эрхийг хангах зорилгоор хог хаягдал болон муу усны цооногт тогтмол хянал тавьж цэвэрлэн, эмнэлгийн ариутгагчаар зориулалтын ариутгал хийлгэн ажиллаж байна

85%.

2.Муу усны цооног стандарт хангасан байдалд хяналт тавих

3. Хүүхдийн болон том хүний ОО стандарт хангасан байдал

Зорилт 2.

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний чанарын хангалт

1.Нүүрсний тээвэрлэлт, чанар, хэмжээнд хяналт тавих

Нүүрсний тээвэрлэлт, чанар хэмжээнд тогтмол хяналт тавьж ажилласнаар нүүрсний өрийн төлбөргүй гарсан.

85%

Дотуур байр болон “үдийн цай” хөтөлбөрийн хоол хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чанар, хүртээмжид 7 хоног тутамд хуваарийн дагуу шалгалт үзлэг хийж, хоолны амт чанар илчлэг, дээж авалт, цэвэрлэгээнд нарийн хяналт тавьснаар хоол хүнсний аюулгүй байдалд зөрчил гараагүй.

85%

2.Хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдал эрүүл ахуй чанар, хүртээмж, нийлүүлэлт стандартыг хангаж байгаа талаар хяналт тавих

3.“Үдийн цай” болон дотуур байрны хүүхдийн хоолны нэр төрөл, илчлэг, устгал, дээж авалтын хөтлөлт амт чанар цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хяналт тавих

4.Сургуулийн эмчийн баримт бичгийн хөтлөлт, үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Зорилт 3.

Хөдөлмөрийн нөхцөл, нийгмийн асуудал

1.Багш, ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөл байдлыг ханган ажиллаж байгаа талаар хяналт тавих

Багш ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, тэдний нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаад хяналт тавин ажиллахад

Уурын зуухны ажилчдад жилд нэг удаа нормын хувцас тавьсан. Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихад сургуулийн тогооч О.Мөнхжаргалд:

ЗГ-ын 54-р тогтоолыг зөрчсөн шалтгаанаар ажлаас чөлөөлсөн байна.

2.Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа байдалд хяналт тавих

3.Багш ажиллагсадын нийгмийн асуудлыг хангаж байгаад хяналт тавих

Зорилт 4.

Эрүүл ахуйн шаардлага

1.Сургуулийн эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, халдваргүйтлийн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа байдалд хяналт тавих

Суралцагчдын сурах орчны эрүүл ахуйн шаадлагад өдөр бүр хяналт тавьж, чийгтэй цэвэрлэгээг тогтмол хийлгэн тоосжилт болон халдварт өвчнөөс бүрэн сэргийлэн ажиллаж байна.

Зорилт 5.

Хүнсний хадгалалт хамгаалалт

2.Хүнсний бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих

Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалалт хамгаалалт, орчин байрны нөхцөл,эмх цэгц, дотоод ариун цэвэр технологийн шаардлагад стандартын дагуу хяналт тавихад үйл ажиллагаа хэвийн сайн боловч хадгалалт хамгаалалтын агуулах, технологи төдийлөн сайн бус нэмэлт төхөөрөмж авах шаардлагатай байна.

3.Хадгалагдаж байгаа зүйлийн орчин байрны нөхцөл, эмх цэгц, дотоод ариун цэвэр, технологийн шаардлага хангаж байгаа байдалд хяналт тавих

4. Хадгалж байгаа бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, ангилан төрөлжүүлэх, агуулахын үлдэгдэлийн бүртгэлийг зохих маягтын дагуу тогтмол хөтлөлтөд хяналт тавих

Зорилт 6.

Санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаа

1. Мөнгө, хөрөнгө, бараа материал хүлээн авах, тавьж, олгох, борлуулах ажлыг дагалдах баримтыг өөрийн биеэр шалган тоолж гүйцэтгэх ба орлого, зарлагын баримт, анхан шатны бүртгэлийн заавар, баримт бичилтийн дүрмийн шаардлагын дагуу цаг тухайд нь цэвэр нямбай, засваргүйгээр үйлдэн гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байдалд хяналт тавина.

Мэдээ тайланг тухай бүрт нь зохих маягтын дагуу цэвэр нямбай үйлдэн гарын үсгийг тогтмол зурж баталгаажуулалт болон сар бүрийн санхүүгийн хэлбэлзэл, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.

Мөн төсөв санхүүг нийт ажилчдад ил тод нээлттэй болгох үүднээс хурал цуглаан дээр танилцуулан ажиллаж байна.

2. Мэдээ тайланг тухай бүрт зохих маягтын дагуу хариуцсан нягтлан бодогчид гарган өгч байгаад хяналт тавих

3.Байгууллагын санхүүгийн тайланг хэрэгцээт цагт нягтлан бодогчоор гаргуулж авах

4.Байгууллагын төсөв санхүүг ил тод нээлттэй байхад хяналт тавих

                            

sant