Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 48 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

          Соёл хүмүүжлийн ажлын 4- р улиралын тайлан

Сургуулийн сурагчдын дунд “Мансууруулах бодис болон донтох бодисын хор уршиг” сэдэвт ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд: сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй мөн сургуулийн өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн сурагчид хамтран сумын төвд үйл

Дэлгэрэнгүй...

дунд сургуулийн “Мэдээллийн ил тод байдлын” 4-р улирлын тайлан ”

 дунд сургуулийн “Мэдээллийн ил тод байдлын” 4-р улирлын тайлан ”

Дэлгэрэнгүй...

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ГЭМТ ХЭРГЭЭС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС  ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2013.04.24                                                                                                           
        Сумын ГХУСАЗЗ нь  нутаг дэвсгэр дээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх нийгмийн хэв журам сахиулах, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор ГХУСАЗЗ нь 2013 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр

Дэлгэрэнгүй...

Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ажлын   хүрээнд:

2013.04.10                                                                                                            

      2012 оны 02-р сарын 10-нд Соёлын төвд Архигүй нийгмийн төлөө хамтдаа уриан дор иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн өнөөгийн чиг хандлагыг тодорхойлоход сум орон нутгаас анхаарах зарим асуудлаар сумын хэмжээнд 1 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад 45 иргэнийг оролцуулав.

Дэлгэрэнгүй...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ

2012.12.19                                                                                                                                             

Дэлгэрэнгүй...

sant