татварын байцаагч

Эрдэнэсант сумын Татварын байцаагч С.Сарангийн 1-р улиралын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

                1-р улиралын төсөвт нийт 33495.1 мянган төгрөг оруулахаас 64212.4 мянган төгрөг оруулж төлөвлөгөөний биелэлт нь 191.7% байна. Үүнээс:

                Улсын төсөвт 3192.5 мянган төгрөг оруулахаас 24872.8 мянган төгрөг оруулж төлөвлөгөөний биелэлт нь 779.1% байна.

                Аймгийн төсөвт 29132.6 мянган төгрөг оруулахаас 37135.7 мянган төгрөг оруулж төлөвлөгөөний биелэлт нь 127.4% байна.

                Сумын төсөвт 1170.0 мянган төгрөг оруулахаас 2203.9 мянган төгрөг оруулж төлөвлөгөөний биелэлт 188.3% байна. Үүнийгнэртөрлөөрньзадалбал:

 

 

¹

Íýð òºðºë

Òºëºâëºãºº

ÿéöýòãýë

Õóâü

1

ÀÀÍÎÀÒ

2090.0

11938.2

571.2

2

ͪÀÒ

1020.0

12932.8

1267.9

3

Àãààðûí áîõèðäîë

82.5

1.8

2.2

 

įÍ

3192.5

24872.8

779.1

4

Òóñãàé çºâøººðºë

     

5

Ãàçðûí òºëáºð

1290.4

2685.9

208.1

6

ÀÒÁªßÕ-èéí òàòâàð

 

26.8

100

7

¯ÕÕÒàòâàð

 

368.9

100

8

ÕÕÎÀÒ

27842.2

34054.1

122.3

9

Óñ ðàøààíû òºëáºð

     

10

Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ

     
 

įÍ

29132.6

37135.7

127.4

11

ÎÒÁÈÎÒ

210.0

464.0

220.9

12

Ìàë ÁÈÎÀÒ

     

13

Áóó

     

14

Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ

600.0

601.9

100.3

15

Òºñâèéí ººðèéí îðëîãî

30.0

30.0

100.0

16

Õ¿¿ òîðãóóëèéí îðëîãî

30.0

15.0

50.0

17

Íàð çààãäààã¿é áóñàä îðëîãî

     

18

Òóñãàé çºâøººðºë

     

19

Ñóóòãàí 2

 

131.2

100

20

ÈÎÒÒÕ

300.0

327.2

109.0

21

ÒÒÀÌÀÒºëáºð

     

22

Óñ ðàøààíû òºëáºð

 

634.6

100.0

 

įÍ

1170.0

2203.9

188.3

 

įÍ

33495.1

64212.4

191.7

sant